Seminario networking do proxecto LIFE BACCATA sobre a diversidade xenética do teixo

O proxecto LIFE BACCATA persegue a mellora do estado de conservación do hábitat 9580 * en 15 ZEC da Cordilleira Cantábrica, actuando sobre os indicadores de estado de conservación do hábitat: área de ocupación, estrutura e funcións e perspectivas futuras. Para abordar este último, o proxecto pretende atallar unha das problemáticas de conservación do hábitat 9580* como é a perda de variabilidade xenética do teixo, a través dunha serie de medidas de conservación ex_situ e in_situ desenvolvidas na acción C6: conservación de ADN, banco de xermoplasma, creación de arboretos, establecemento de unidades de conservación xenética forestal, xenotipado das poboacións do Norte da Península Ibérica.

O pasado día 27 de maio celebrouse o Seminario networking do proxecto LIFE BACCATA sobre a Diversidade xenética e conservación do teixo (Taxus baccata) na Península Ibérica. O seminario serviu como sistema de difusión da información xerada polo proxecto LIFE BACCATA con respecto á diversidade e estrutura xenética das poboacións de teixo do Norte da Península Ibérica, así como dos resultados do intercambio bidireccional (networking) de información realizado durante a súa execución con outros proxectos LIFE, centros de investigación e entidades competentes na materia. Deste modo, o seminario á súa vez permitiu a transferencia dos resultados de LIFE BACCATA a outros organismos nacionais e internacionais, e polo tanto a súa aplicación noutros territorios ou situacións, contribuíndo en consecuencia á replicabilidade do proxecto.

O seminario contou con 63 participantes, de administracións competentes en materia Natura 2000 e xestión forestal de España e Portugal, ONGs ambientalistas, viveiros e asociacións forestais, universidades, centros de investigación e organismos ministeriais relacionados coa temática, entidades locais e mesmo algún particular. O equipo de LIFE BACCATA quedou moi satisfeito coa participación, creemos que o evento espertou o interese da audiencia, probablemente pola calidade dos relatores e da temática a presentar.