Conclúen as accións de conservación no Parque Natural de Aralar (Gipuzkoa)

As derradeiras actuacións (reposicións puntuais de marras e reconfiguración dun peche) puidéronse realizar con éxito a pesar da climatoloxía.

Ademais de poñer en luz a exemplares de teixa produtoras de sementes e aclarar masas onde poden desenvolverse, puideron establecerse pequenas plantacións de teixo e especies acompañantes. Estes grupos de plantación ou "núcleos de dispersión e reclamo" sitúanse en situacións estratéxicas para potenciar a conectividade ecolóxica entre os rodais de teixo, seguindo as pautas do estudo xenético realizado.